Voorwaarden

Klik op de link voor een PDF versie van onze voorwaarden:  https://airtrackfactory.com/media/pdf/Leveringsvoorw-Airtrack-Factory-BV-NL.pdf

 

LEVERINGSVOORWAARDEN AIRTRACK FACTORY

 

 

 

Artikel 1 - Algemeen


1.1 In deze voorwaarden wordt AirTrack Factory B.V. gevestigd te Bijsterhuizen 1178, 6546 AS te Nijmegen, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 53120604, aangeduid als de ‘Leverancier’.

1.2 In deze voorwaarden wordt met de ’Cliënt’ aangeduid diegene die als (toekomstig) koper, opdrachtgever etc. in onderhandeling treedt en/of overeenkomsten aangaat met de Leverancier met betrekking tot door de Leverancier te leveren goederen en/of te leveren diensten en/of werkzaamheden, ook indien meerdere (rechts)personen gezamenlijk optreden.

1.3 In deze voorwaarden wordt met ‘Consument’ aangeduid de Cliënt zijnde een natuurlijk persoon, die niet (mede) handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

1.4 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de Leverancier en op alle overeenkomsten tussen Cliënt en Leverancier.

1.5 Toepasselijkheid van eigen voorwaarden van de Cliënt, of van andere voorwaarden, wordt door de Leverancier uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.6 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze voorwaarden binden de Leverancier slechts indien en voor zover dit door de Leverancier schriftelijk is bevestigd.

1.7 Nietigheid of vernietiging van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden staat aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen niet in de weg. De Leverancier en de Cliënt zullen in dat geval in overleg treden om nietige of vernietigde bepalingen te vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij het doel en de strekking van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling.

 

Artikel 2 - Aanbiedingen

2.1 Elk aanbod, inclusief eventueel bijbehorende omschrijvingen en andere gegevens, van Leverancier is vrijblijvend en onder voorbehoud van beschikbaarheid van het product, tenzij door de Leverancier anders is vermeld. Indien een product (tijdelijk) niet leverbaar is, wordt de Cliënt hierover na de gedane bestelling geïnformeerd.

2.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Cliënt mogelijk te maken. Leverancier staat niet in voor de wijze waarop de gebruikte afbeeldingen van de aangeboden producten en/of diensten worden weergegeven op de gegevensdrager van de Cliënt. Kennelijke vergissingen en/of fouten in het aanbod binden Leverancier niet.

2.3 De door de Cliënt overgelegde beschrijvingen en andere gegevens ten behoeve van het uitbrengen van een aanbod aan de Cliënt, worden door de Leverancier beschouwd als richtlijnen bij de overeenkomst. Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Leverancier verstrekte gegevens waarop Leverancier zijn aanbod heeft gebaseerd.

2.4 Bij het aanbod met betrekking tot een overeenkomst worden door Leverancier de volgende gegevens verstrekt:

a)             de identiteit en het adres van Leverancier;

b)             de belangrijkste kenmerken van het product;

c)              de prijs van het product, met inbegrip van alle belastingen of de manier waarop de prijs moet worden berekend;

d)             voor zover van toepassing: de kosten van aflevering of de wijze waarop deze moeten worden berekend;

e)             de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

f)               de leveringstermijnen;

g)             de mogelijkheden en voorwaarden van herroeping van de overeenkomst, de termijn waarbinnen dit recht dient te worden uitgeoefend, alsmede het formulier waarmee de herroeping kan worden uitgeoefend;

h)             de mededeling dat de kosten voor het terugzenden van producten in verband met herroeping door de Consument moeten worden gedragen;

i)               de omstandigheden waaronder de Consument zijn recht op herroeping verliest;

j)               een herinnering aan het bestaan van de wettelijke waarborg dat de afgeleverde zaak aan de overeenkomst moet beantwoorden;

k)              een exemplaar van deze voorwaarden.

2.5      Elk aanbod van de Leverancier is gebaseerd op levering onder normale omstandigheden.

 

Artikel 3 - Tot stand komen van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt tot stand na aanvaarding van de bestelling van de Cliënt door Leverancier. Leverancier is gerechtigd om – binnen de wettelijke kaders – bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de overeenkomst te verbinden.

3.2 Indien de Cliënt de bestelling langs elektronische weg heeft gedaan, bevestigt de Leverancier onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de bestelling en de eventuele aanvaarding hiervan. Indien de bestelling niet langs elektronische weg is gedaan zal de Leverancier de acceptatie van de bestelling binnen 10 werkdagen na ontvangst hiervan bevestigen, waarbij de administratie van de Leverancier bepalend is.

3.3 De Leverancier zal bij het product en/of de dienst aan de Consument de volgende informatie meesturen:

a)             de identiteit en het bezoekadres van de vestiging van de Leverancier waar de

Consument met Klachten terecht kan;

b)             de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

c)              de in artikel 2.4 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de Leverancier deze gegevens al aan de Consument heeft verstrekt voor de uitvoering van de overeenkomst.

3.4 Indien de Leverancier zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten en/of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 4 - Prijs

4.1 De vermelde prijzen voor producten en/of diensten zijn in euro’s, waarbij aangegeven staat inclusief of exclusief btw, exclusief overige kosten, waaronder handlings-, transport- en verzendkosten, eventuele andere belastingen en/of heffingen, verzekering en installatie, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Alle overige kosten komen voor rekening van de Cliënt.

4.2 Prijsopgaven hebben uitsluitend betrekking op de daarbij aangegeven hoeveelheden en gelden slechts voor zover het aangebodene geheel wordt afgenomen.

4.3 Als prijs heeft te gelden de prijs op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst. Indien op enig moment daarna, voordat de algehele levering heeft plaatsgevonden, wijzigingen optreden in één of meer prijsbepalende factoren, van welke aard ook, welke ertoe leiden dat de overeengekomen prijs achteraf gezien hoger had moeten zijn, is de Leverancier gerechtigd de kostenstijging integraal door te berekenen. Indien het een overeenkomst met een Consument betreft en de prijsverhoging binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, is de Consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Onder prijsbepalende factoren wordt bijvoorbeeld, niet limitatief, verstaan: grondstofprijzen, materiaal- , loon- en transportkosten, invoerrechten, btw en andere heffingen.

 

Artikel 5 - Levering, leveringsrisico en keuring

5.1 Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt levering vanaf het bedrijf/magazijn in Nijmegen, Nederland.

5.2       Als plaats van levering geldt het adres dat de Cliënt aan Leverancier kenbaar heeft gemaakt.

5.3 Het transport van de goederen geschiedt voor rekening en risico van de Cliënt, zelfs wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen e.d. de clausule voorkomt dat alle vervoersschade voor rekening en risico van de afzender zijn. Eventuele kosten van risicodekking komen voor rekening van de Cliënt.

5.4 Indien is overeengekomen dat de producten door de Cliënt bij Leverancier worden opgehaald, gaat het risico ter zake van deze producten op hem over op het moment dat Leverancier aan de Cliënt heeft bericht dat de producten bij hem ter beschikking staan. De producten dienen uiterlijk binnen 10 dagen na een daartoe strekkend bericht van Leverancier te worden opgehaald.

5.5 Eventuele tekorten of (zichtbare) beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij (af)levering geconstateerd worden, dient de Cliënt op de afleverbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de Cliënt geacht wordt het geleverde en/of de verpakking te hebben goedgekeurd en bij gebreke waarvan reclames dienaangaande niet meer in behandeling worden genomen. De administratie van de Leverancier is in dit verband beslissend.

5.6 De Cliënt stelt de Leverancier in de gelegenheid de producten af te leveren en/of de diensten te verrichten. De Cliënt zorgt ervoor dat de plaats van aflevering van de producten goed bereikbaar is en, indien van toepassing, dat de ruimte waar de werkzaamheden worden uitgevoerd tijdig beschikbaar is. Indien de Cliënt het bepaalde in dit artikel niet naleeft, komt dit voor zijn rekening en risico.

5.7       De Leverancier is bevoegd om bij de aflevering van bestellingen gebruik te maken van derden.

 

Artikel 6 - Termijn van levering

6.1 Leveringstermijnen worden bij wijze van benadering verstrekt. De opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6.2          De leveringstermijn gaat in op het laatste van de navolgende tijdstippen:

a)             de dag van het tot stand komen van de overeenkomst;

b)             de dag van ontvangst door de leverancier van hetgeen volgens de overeenkomst door de Cliënt bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.

6.3          Overschrijding van de leveringstermijn verplicht de leverancier niet tot enige schadevergoeding. De Cliënt kan de Leverancier na herhaalde overschrijding van de leveringstermijn schriftelijk in gebreke stellen, onder vermelding van laatste (redelijke) termijn van levering. Hierna heeft de Cliënt het recht om de overeenkomst ontbonden te verklaren, tenzij de Leverancier in een situatie van overmacht verkeert.

6.4          Ingebrekestelling dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een redelijke termijn, die in elk geval niet korter is dan 10% van de levertijd met een minimum van 3 weken.

6.5          Indien de Cliënt aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of aan een van hem te verlangen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst niet voldoet, wordt, onverminderd de overige rechten van de leverancier, de termijn van levering verlengd met de duur van de vertraging die daardoor ontstaat. Indien een termijn van levering verlengd wordt ten gevolge van de hiervoor bedoelde vertraging, wordt de termijn van levering mede verlengd, voor zover noodzakelijk, met de extra vertraging die ontstaat ten gevolge van de planning van de productie van de Leverancier.

 

Artikel 7 - Herroepingsrecht

7.1 De Consument heeft de mogelijkheid een overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) dagen na ontvangst van het product door de Consument of door een vooraf door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is. Indien de Consument in dezelfde bestelling meerdere producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, verstrijkt deze termijn 14 dagen na de dag waarop de Consument of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste product fysiek in bezit krijgt.

7.2 Tijdens de termijn bedoeld in artikel 7.1 zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de Leverancier retourneren, conform de door Leverancier verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De Consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van producten die het gevolg is van het gebruik van de producten, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen.

7.3 De Consument dient, indien hij de overeenkomst op afstand conform artikel 7.1 heeft herroepen, het product binnen 14 dagen na de dag waarop hij de overeenkomst op afstand heeft herroepen, te retourneren.

7.4 Indien de Consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen de directe kosten van terugzending van het product voor zijn rekening.

7.5 Indien de Consument reeds een bedrag heeft betaald, zal de Leverancier dit zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen na de dag waarop zij wordt geïnformeerd over  de herroeping, of (ter keuze aan de Leverancier), zodra zij het product retour heeft ontvangen dan wel zodra Consument heeft bewezen dat hij het product retour heeft gezonden, terugbetalen.

 

Artikel 8 - Overmacht

8.1 De overeengekomen leveringstermijnen worden verlengd met de periode gedurende welke de Leverancier door overmacht, direct of indirect, is verhinderd aan diens verplichtingen te voldoen. Met verhinderd wordt gelijkgesteld: In ernstige mate bemoeilijkt, bijvoorbeeld door ziekte.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid ten gevolge waarvan de naleving van de overeenkomst door de Leverancier redelijkerwijze niet meer van de Leverancier kan worden verlangd, waaronder begrepen (maar niet beperkt tot): oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van water en/of energie in het bedrijf van de Leverancier.

8.3 Onder overmacht wordt mede verstaan de onder 8.2 vermelde omstandigheden in het bedrijf van derden van wie de leverancier de noodzakelijke diensten, materialen e.d. geheel of gedeeltelijk betrekt alsmede alle overige van de wil van de leverancier onafhankelijke omstandigheden.

8.4       In een geval van overmacht zal Leverancier de Cliënt daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en berichten of levering nog mogelijk is en zo ja binnen welke termijn.

8.5 Indien de periode van overmacht 3 maanden heeft geduurd, of met zekerheid zal duren, hebben beide partijen het recht (de rest van) de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat enige schadevergoeding is verschuldigd.

8.6 Ter zake van het reeds door Leverancier uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft de Cliënt tot betaling gehouden.

 

Artikel 9 - Eigendomsvoorbehoud

9.1 De Leverancier blijft eigenaar van de door haar geleverde of te leveren goederen zolang de Cliënt niet aan al diens verplichtingen, verplichtingen uit andere rechtsbetrekkingen met de Leverancier daaronder begrepen, inclusief eventuele schadevergoeding, kosten, rente en boeten, jegens de Leverancier heeft voldaan, ook indien voor de betaling zekerheid is gesteld.

9.2 De Cliënt zal de geleverde goederen niet verwerken of vervreemden anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf. Met name zal de Cliënt op deze goederen geen (stil) pandrecht ten behoeve van derden vestigen.

9.3 Ingeval de Cliënt enige verplichting uit de overeenkomst of een gelijksoortige overeenkomst niet nakomt, is de Leverancier gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling nodig is. Een dergelijke terugname geldt als een ontbinding van de gesloten overeenkomst(en). De Cliënt machtigt de Leverancier en de door de Leverancier aangewezen vertegenwoordigers de plaats waar deze goederen zich bevinden met dat doel te betreden.

9.4 De Cliënt verbeurt een boete van € 500,- voor elke dag dat hij weigert mee te werken aan de uitoefening van het eigendomsvoorbehoud van de Leverancier.

9.5 De Cliënt is bij de wederverkoop van de door de Leverancier geleverde goederen in de normale bedrijfsuitoefening gehouden hetzelfde eigendomsvoorbehoud te maken als in dit artikel is gemaakt.

9.6 De Cliënt verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan de Leverancier ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is de Leverancier gerechtigd tot deze penningen. Voor zover nodig verbindt de Cliënt zich jegens de Leverancier, bij voorbaat, ertoe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dit kader nodig of wenselijk mocht (blijken te) zijn.

 

Artikel 10 - Betaling, verzuim en zekerheid

10.1     Betaling dient te geschieden op (één van) de wijze(n) zoals door de Leverancier aangegeven.

10.2 Alle facturen dienen te worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities dienen de facturen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Betaling zal te allen tijde plaatsvinden zonder enige korting, verrekening of opschorting door de Cliënt uit welke hoofde dan ook.

10.3 De Cliënt, niet zijnde Consument, kan zijn betalingsverplichtingen niet opschorten indien en voor zover hij meent jegens de Leverancier aanspraken geldend te maken, ook niet indien deze aanspraken samenhangen met een recht van reclame.

10.4 De Leverancier is te allen tijde gerechtigd voor iedere levering of deellevering gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen of van de Cliënt te verlangen dat ten genoegen van de Leverancier voor de aan de Leverancier verschuldigde prijs zekerheid wordt gesteld, bijvoorbeeld in de vorm van een bankgarantie. Indien de Leverancier gegronde vrees heeft dat de Cliënt niet aan zijn financiële verplichtingen zal kunnen voldoen en de Cliënt weigert om (aanvullende) zekerheid te verstrekken, is de Leverancier gerechtigd om de uitvoering van de order op te schorten, zulks onverminderd haar wettelijke opschortingsrechten. De Leverancier is eveneens gerechtigd een bestellimiet te hanteren.

10.5 Alle ontvangen betalingen worden eerst afgeboekt op de openstaande rente en (buitengerechtelijke) kosten en pas daarna op de openstaande facturen voor geleverde producten.

10.6 Indien de Cliënt een factuur niet binnen de betalingstermijn betaalt, is de Leverancier gerechtigd om iedere verdere levering van producten te weigeren totdat betaling volledig heeft plaatsgevonden.

10.7 Bij niet (tijdige) betaling van enig aan de Leverancier verschuldigd bedrag, is de Cliënt door enkel verloop van de geldende betalingstermijn van rechtswege, zonder dat aanmaning en/of in gebreke stelling is vereist, in verzuim en is de Leverancier gerechtigd het achterstallige bedrag te verhogen met een vertragingsrente van 2% per maand en de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW, gerekend vanaf de factuurdatum tot aan het tijdstip van algehele voldoening. Indien de Leverancier genoodzaakt is een vordering uit handen te geven, komen, onverminderd eventuele overige aanspraken op schadevergoeding, alle hiermee gemoeide kosten integraal voor rekening van de Cliënt.

10.8 De Leverancier is te allen tijde bevoegd haar verplichtingen jegens de Cliënt geheel of gedeeltelijk te verrekenen met elke vordering die de Leverancier op enig tijdstip al dan niet opeisbaar, voorwaardelijk of onder tijdsbepaling, op de Cliënt heeft of zal verkrijgen.

 

Artikel 11 - Uitvoering, garantie en aansprakelijkheid

11.1 De Leverancier komt haar verplichtingen naar beste weten en kunnen na, waarbij zij gebruik mag maken van derden en in staat voor de deugdelijkheid van haar eigen prestaties.

11.2 De door de Leverancier te leveren goederen en diensten voldoen aan de overeenkomst alsmede de gebruikelijke eisen en normen van de Leverancier die daaraan op het moment van levering zijn gesteld en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd. Het normaal gebruik van producten wordt in de door de Leverancier beschikbaar gestelde gebruikshandleiding gedefinieerd.

11.3 Iedere vorm van garantie en aansprakelijkheid van de Leverancier komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de goederen. De Cliënt kan evenmin aanspraak maken op garantie, of zich beroepen op de aansprakelijkheid van de Leverancier, indien het gebrek is ontstaan door, of het gevolg is van, omstandigheden waar de Leverancier geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen vandalisme en weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval, wind of temperaturen) en dergelijke.

11.4 De in lid 2 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 24 maanden na levering en alleen voor materiaal en fabricage, tenzij Leverancier ten aanzien van een of meerdere van de door Client afgenomen goederen schriftelijk een andere garantietermijn heeft toegekend.

11.5 Nakoming van garantieverplichtingen verlengt de garantietermijn niet.

11.6 De waarde van de door Leverancier toegezegde garantie kan in geen geval het, oorspronkelijk betaalde, gefactureerde en ontvangen, bedrag ingevolge een levering te boven gaan. Na levering is de restwaarde van het object 50% van de nieuwwaarde, na 1 jaar is de restwaarde gedaald tot 25% van de nieuwwaarde.

11.7 Garantietoezeggingen met betrekking tot van derden betrokken goederen gaan in geen geval verder dan de garantie die de desbetreffende leveranciers aan de Leverancier hebben toegezegd.

11.8 Indien en voor zover de Leverancier ter zake van een garantietoezegging een overdraagbare aanspraak jegens een derde binnen of buiten Nederland heeft, zal zij door de enkele overdracht van die aanspraak geheel zijn bevrijd van haar garantieverplichtingen.

11.9 Verplichtingen uit garantietoezeggingen kunnen door de Leverancier worden opgeschort totdat de Cliënt aan alle opeisbare verplichtingen heeft voldaan.

11.10 De aansprakelijkheid van de Leverancier is beperkt tot gebreken waarvan de Cliënt bewijst dat zij binnen een overeengekomen garantietermijn na levering zijn opgetreden, uitsluitend of in overwegende mate als direct gevolg van fouten in de door de Leverancier verwerkte goederen en dat de fouten en gebreken tijdig bij de Leverancier zijn gemeld.

11.11 Voor verdere gevolgen en/of andere schade, uit welke hoofde ook, is de Leverancier niet aansprakelijk.

11.12 De Leverancier is niet aansprakelijk voor schade die door de door Leverancier geleverde producten en/of diensten is veroorzaakt aan de zijde van Cliënt of derden, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Leverancier.

11.13 Indien een geval als omschreven in 11.10 zich voordoet draagt de Leverancier, behoudens overmacht, zorg voor een kosteloze reparatie waarbij de Cliënt zorgdraagt voor transport van het object van en naar de Leverancier. Indien reparatie niet mogelijk is, zal Leverancier maximaal de waarde van het object vergoeden zoals vastgesteld in artikel 11.6.

11.14 De leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Cliënt is uitgegaan van door of namens de Leverancier verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

11.15 De leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

11.16 De aansprakelijkheid van de Leverancier is beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van de Leverancier beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in het concrete geval uitkeert.

11.17 De Cliënt vrijwaart de Leverancier tegen eventuele aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom of door de Cliënt verstrekte materialen of gegevens die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. De Cliënt vrijwaart Leverancier tevens voor alle aanspraken van derden wegens door hen geleden schade veroorzaakt door de door Leverancier geleverde producten en/of verrichte diensten.

11.18 Gebruik van de goederen is op eigen risico van de gebruiker. De Leverancier is niet aansprakelijk voor letsel door gebruik van haar goederen.

 

Artikel 12 - Reclame en verval van aanspraak

12.1 Iedere aanspraak ter zake van tekortkomingen in de nakoming van de verplichtingen van de Leverancier, die binnen 8 dagen na levering bij nauwkeurige inspectie of keuring bekend hadden kunnen zijn bij de Cliënt, vervalt, indien niet binnen die termijn schriftelijk bij de Leverancier is gereclameerd. Alle overige reclames dienen binnen twee weken nadat de Cliënt met eventuele onvolkomenheden bekend is geworden of bekend had kunnen zijn, schriftelijk door de Leverancier te zijn ontvangen, onder nauwkeurige omschrijving van de klacht(en).

12.2 Op straffe van verval van zijn recht tot reclame, dienen de producten ten aanzien waarvan de Cliënt reclameert, door hem zorgvuldig te worden bewaard en op eerste verzoek aan de Leverancier ter beschikking worden gesteld c.q. te worden geretourneerd.

12.3 Reclame is niet mogelijk indien de producten afwijkingen vertonen die vallen binnen een normale of in de branche gebruikelijke productietolerantie. Zij is evenmin mogelijk met betrekkelijk tot onvolkomenheden, of samenhangend met het elektrische gedeelte of de van pvc vervaardigde onderdelen op de veiligheidsventielen van het geleverde; noch met betrekking tot onvolkomenheden die het gevolg zijn van normale slijtage.

12.4 Reclame is niet mogelijk met betrekking tot afwijkingen als gevolg van van buiten komende oorzaken en/of van enig handelen of nalaten van de Cliënt of derden. In het bijzonder, maar niet uitsluitend, kan niet worden gereclameerd indien de onvolkomenheden hun oorzaak vinden in onoordeelkundige of achteloos gebruik en/of opslag; te zware belasting of onvakkundig onderhoud; reparatiewerkzaamheden, veranderingen of (ver)plaatsing zonder uitdrukkelijke toestemming aangebracht c.q. verricht; het niet opvolgen van de door de Leverancier verstrekte gebruiks- en onderhoudsvoorschriften.

12.5 In geval de Cliënt met inachtneming van het hiervoor bepaalde reclameert en deze reclame door de Leverancier gegrond bevonden wordt, zal de Leverancier, ter harer

keuze, de betreffende producten of onderdelen daarvan vervangen, waarna deze eigendom van de Leverancier worden en aan de Leverancier franco dienen te worden geretourneerd of kosteloos te worden hersteld dan wel een prijsreductie te worden verleend, een en ander in overeenstemming met en beperkt tot de garantie door de fabrikant aan Leverancier gegeven.

 

Artikel 13 - Privacy

13.1 De Cliënt is ervan op de hoogte dat de Leverancier de persoonsgegevens van de Cliënt en persoonsgegevens van derden zoals opgegeven door de Cliënt verwerkt. De Leverancier slaat deze gegevens op in een databank die wordt gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst.

13.2    Leverancier zal de toepasselijke regelgeving op het gebied van privacy naleven.

13.3 De Cliënt wordt geacht kennis te hebben genomen van de privacyverklaring op de website van de Leverancier en waar nodig in te stemmen met de daarin beschreven verwerkingen van de opgegeven persoonsgegevens.

 

Artikel 14 - Opschorting/ontbinding

14.1 De Leverancier is bevoegd zonder ingebrekestelling en onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, zonder rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden of op te schorten, indien de Cliënt surseance van betaling wordt verleend of in staat van faillissement wordt verklaard, of inzien zijn bedrijf wordt stilgelegd, of (gedeeltelijk) wordt overgenomen. In deze gevallen is iedere vordering op de Cliënt direct en geheel opeisbaar, zonder dat de Leverancier tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is.

14.2 Het bepaalde in artikel 14.1 geldt eveneens indien de Cliënt jegens de Leverancier tekortschiet in de nakoming van zijn verbintenissen.

  

Artikel 15 - Sanctielanden EU – OFAC

1. AirTrack Factory B.V. houdt zich strikt aan de Europese regelgevingen die zijn opgelegd door de EU, alsmede de Amerikaanse OFAC-wetgeving (Chapter 6 of the UN Charter) met betrekking tot sanctielanden. Op basis van deze regelgevingen doet AirTrack Factory B.V. geen, of beperkte, transacties met landen die zijn opgenomen in de lijst met sanctielanden.

2. De Cliënt is verplicht zich te houden aan de gelende wet- en regelgeving met betrekking tot sanctielanden. Op basis van deze wet- en regelgeving, meer in het bijzonder maar niet uitsluitend de (inter-)nationale wet- en regelgeving waarnaar artikel 2 van de Sanctiewet 1977 verwijst, levert Cliënt geen producten of diensten aan (Opdrachtgevers gevestigd of werkzaam in) landen die zijn opgenomen in de lijst met sanctielanden, waarvan de levering ingevolge artikel 3 danwel artikel 4 van de Sanctiewet 1977 niet is toegestaan. AirTrack Factory B.V. verbiedt haar Cliënt dan ook om de geleverde producten naderhand te verkopen naar een sanctieland dat staat beschreven op de website van OFAC, door middel van het kettingbeding dat wordt opgelegd door de EU en de OFAC.

3. AirTrack Factory B.V. neemt geen verantwoordelijkheid als de Cliënt de geleverde goederen doorverkoopt naar een sanctieland.

4. AirTrack Factory B.V. heeft het recht om een aanbod in te trekken, levering te weigeren en een overeenkomst te beëindigen bij het vermoeden dat de regelgevingen met betrekking tot sanctielanden niet of niet geheel worden nageleefd.

 

Artikel 16 - Rechtskeuze

15.1 Op alle overeenkomsten, rechtsbetrekkingen en werkzaamheden verricht door Leverancier voor Cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

15.2 De bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, is bij uitsluiting bevoegd van alle geschillen tussen Leverancier en de Cliënt kennis te nemen.

 

Artikel 17 - Wijziging en uitleg van deze voorwaarden

16.1 Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde of ter hand gestelde versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de Leverancier.

16.2     De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.